Thay đổi thành viên công ty hợp danh

Công ty Hợp danh là công ty có ít nhất hai thành viên hợp danh, các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của công ty. Tên thành viên hợp danh được [...]

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vì những lý do khách quan hay lý do chủ quan mà doanh nghiệp tư nhân có sự thay đổi chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người chịu mọi [...]

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Công ty sau một thời gian hoạt động, có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ để phù hợp với quy mô kinh doanh. Có nhiều cách để thay đổi vốn điều lệ phù thuộc vào nhu cầu của [...]

Dịch vụ pháp lý thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty, thay đổi thương hiệu hiện đang là một nhu cầu thiết yếu của hàng nghìn doanh nghiệp để phù hợp với nhu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển thương hiệu. Để doanh [...]

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp muốn thay đổi đăng ký kinh doanh thì phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thay đổi đăng [...]