Tư vấn nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại có thể hiểu là một hoạt động thương mại, trong đó một bên (bên nhượng quyền) cho phép và yêu cầu bên kia ( nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, [...]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp đối với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu thường là các [...]

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề quan trọng nhất của hoạt động thương mại. Tất cả những hạn chế trong vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ dẫn đến hoạt động [...]