Điều kiện kết hôn

Để đánh giá việc kết hôn là hợp pháp cần căn cứ vào các yếu tố khác nhau trong đó có điều kiện kết hôn. Kết hôn là việc người nam và người nữ xác lập quan hệ vợ chồng [...]