Vai trò của điều lệ công ty

Xây dựng Điều lệ là một trong việc làm cấp thiết nhất của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có bản Điều lệ hoàn chỉnh. Mặc dù vai trò của Điều lệ đối với doanh [...]

Tại sao doanh nghiệp gặp rủi ro pháp lý ?

Mọi kết quả đều có nguyên nhân. Để thực sự phòng tránh được rủi ro pháp lý, điều quan trọng không dừng lại ở việc phải nhận thức được rủi ro mà phải hiểu rõ khởi nguồn của rủi [...]