Sắp sửa đổi luật về thuế

Thực hiện chiến lược Cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài Chính vừa đề xuất sửa đổi 05 Luật về thuế: Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế Thu nhập cá [...]

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua với đại đa số phiếu tán thành vào sáng ngày 12/06/2017 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đây là sự kiện được Cộng đồng doanh nghiệp [...]