Sắp sửa đổi luật về thuế

Thực hiện chiến lược Cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài Chính vừa đề xuất sửa đổi 05 Luật về thuế: Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế Thu nhập cá [...]

Vai trò của điều lệ công ty

Xây dựng Điều lệ là một trong việc làm cấp thiết nhất của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có bản Điều lệ hoàn chỉnh. Mặc dù vai trò của Điều lệ đối với doanh [...]

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua với đại đa số phiếu tán thành vào sáng ngày 12/06/2017 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Đây là sự kiện được Cộng đồng doanh nghiệp [...]

Tại sao doanh nghiệp gặp rủi ro pháp lý ?

Mọi kết quả đều có nguyên nhân. Để thực sự phòng tránh được rủi ro pháp lý, điều quan trọng không dừng lại ở việc phải nhận thức được rủi ro mà phải hiểu rõ khởi nguồn của rủi [...]